MS Windows

Windowsa się ciężko używa. Microsoft przybrał taktykę obrony przed hackowaniem polegającą na utrudnianiu zrobienia czegokolwiek. W pewnym sensie się sprawdza bo trudniej uruchomić aplikację, która nie spełnia wymagań i nie posiada certyfikatu. Z drugiej strony tracisz kontrolę nad urządzeniem, bo nie możesz uruchomić tego co chcesz, jeżeli Microsoft nie pozwoli.

Poniżej zbieram przykłady jak Windows utrudnia życie.

Notifications

Windows:

powershell -Command "& {Add-Type -AssemblyName System.Windows.Forms; Add-Type -AssemblyName System.Drawing; $notify = New-Object System.Windows.Forms.NotifyIcon; $notify.Icon = [System.Drawing.SystemIcons]::Information; $notify.Visible = $true; $notify.ShowBalloonTip(0, 'Hello world', 'This is called from a batch script.', [System.Windows.Forms.ToolTipIcon]::None)}"

Linux/BSD:

notify-send "Hello world" "This is called from a script."